Home » Nieuws » Van de bestuurstafel feb. 2018

Van de bestuurstafel feb. 2018

📁 Nieuws 📅 vrijdag 23 februari 2018
Van de bestuurstafel feb. 2018

Van de bestuurstafel…

Niet gehinderd door Valentijnsverplichtingen, vond op woensdag 14 februari de tweede bestuursvergadering in het jaar plaats. Na de vorige vergadering op 11 januari was er weer genoeg om te bespreken. 

Hockeyvereniging Westland heeft het initiatief genomen om alle verenigingen op Sportpark
De Hoge Bomen uit te nodigen voor een gezamenlijke bijeenkomst i.h.k.v. de onderhanden zijnde gebiedsvisie van de gemeente Westland. In de bijeenkomst is geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om de onderlinge samenwerking en afstemming te versterken. Uit gesprekken met de gemeente is gebleken dat de gebiedsvisie thans planologisch verder wordt uitgewerkt en na de zomervakantie gereed moet zijn ter behandeling in de gemeenteraad. De eerste resultaten zullen tussentijds met de verenigingen worden gedeeld.
 

De eerstvolgende thuiswedstrijd van ons vlaggenschip is op zondag 4 maart a.s. Alsdan zullen de contracten van de trainers en begeleiders van Zondag-I voor het seizoen 2018/2019 worden ondertekend. Verder worden die dag ook de fracties van de politieke partijen van de gemeente Westland uitgenodigd voor een wedstrijdbezoek i.c.m. een ontvangst in ons businesshome. 

De toekomstige organisatiestructuur van Westlandia is een vast terugkerend punt op de agenda. De vergrijzing van het vrijwilligerskorps dat doordeweeks veel werk binnen de vereniging opknapt is een toenemende zorg. Dit zal naar verwachting in de toekomst op een andere wijze ingevuld moeten gaan worden. De behoefte aan een verenigingsmanager wordt steeds evidenter. Een functieprofiel is onderhanden. Na vaststelling hiervan dient de knoop te worden doorgehakt in hoeverre de stap hier naartoe concreet wordt gemaakt. 

Met Ton Ballering is het gebruik en de status van de Balleringhal in beeld gebracht. De huurinkomsten zijn momenteel toereikend voor de kosten van gebruik en onderhoud. Wel dient zich een probleem aan vanwege het feit dat de hal uiterlijk op 1 januari 2024 asbestvrij moet zijn. Er worden offertes opgevraagd om de kosten voor verwijdering en vervanging van het dak in beeld te brengen. Parallel hieraan wordt onderzocht in hoeverre de hal in de toekomst mogelijk voor andere doeleinden kan worden ingezet.

Een ontwerp voor vervanging van de radiokamer is besproken. Sponsor Rabobank stelt hiervoor een budget beschikbaar en verzoekt Westlandia deze investering met voorrang op te pakken. De huidige radiokamer is gedateerd en aan vervanging toe. Daar is iedereen het over eens. 

Het bestuur heeft ingestemd met de vervanging van het camerasysteem t.b.v. het opnemen van wedstrijden voor Westlandia TV en de WOS. Nog onderzocht wordt of een deel van de kosten mogelijk uit sponsoring kan worden voldaan. 

In het rondje langs de velden is natuurlijk gesproken over de mutaties in de zondagselectie. Diverse (basis-)spelers hebben aangekondigd Westlandia na dit seizoen te verlaten. De TC werkt momenteel hard om de selectie voor het nieuwe seizoen weer op niveau te krijgen. Daarbij wordt vanzelfsprekend gekeken naar een goede afspiegeling van de vereniging in de samenstelling van de selectie. Ook de invulling van de zaterdagselectie voor het komende seizoen vordert gestaag.

Vanuit sponsoring is een toelichting gegeven op de stand van zaken m.b.t. de invulling van de gewenste sponsorpiramide. De gesprekken met enkele sponsors hierover zijn nog in volle gang. Intentie is nog steeds het nieuwe seizoen te starten met nieuwe kleding met naamsvermelding van meerdere sponsoren.

Zoals in de vorige vergadering gemeld bevinden de gesprekken met een aantal kledingleveranciers zich in de afrondende fase. Besluitvorming wordt binnenkort verwacht. Vanzelfsprekend worden jullie via de website en andere kanalen geïnformeerd over de uitkomst hiervan.

 

 

 

Deel dit artikel met je vrienden